Rahim Yar Khan

Shaikh Zayed International Airport Rahim Yar Khan, Pakistan.

Telephone : +92-320-5593261
Email : mopskhi@saps.com.pk

Mr. Usman Rabb

Manager Operations
Phone: 92-320-5593261
Email: mopskhi@saps.com.pk