Bahawalpur

Bhawalpur International Airport Bhawalpur, Pakistan.

Telephone : +92-320-5593282
Email : dsmmux@saps.com.pk

Duty Station Manager
Phone: 92-320-5593282
Email: dsmmux@saps.com.pk